υπηρεσίες >μελέτη-επίβλεψη
Ημιυπαίθριοι

 Η EF αναλαμβάνει την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων χώρων της κατοικίας σας, ή των χώρων που άλλαξαν χρήση και εμπίπτουν στον Ν. 3843/2010. Η προθεσμία για την υποβολή φακέλου στην αρμόδια πολεοδομία είναι μέχρι τις 28/10/2011. Η EF σας ενημερώνει πριν την υποβολή για το κόστος ολόκληρης της διαδικασίας (συνολικό ποσό προστίμου). Ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχετε στην διάθεση σας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (οικοδομικές άδειες, κατόψεις κλπ) Η EF αναλαμβάνει να τα συγκεντρώσει για λογαριασμό σας.