υπηρεσίες >συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ανάπτυξη ακινήτων

Η εταιρία παρέχει συμβουλές και προτείνει λύσεις σχετικά με την ανάπτυξη ενός ακινήτου ύστερα από προσεκτική μελέτη της θέσης του και τις προοπτικές της περιοχής.

Σε συνεργασία με τον κάθε ενδιαφερόμενο –κατά το στάδιο προ της κατασκευής- επιλέγουμε το σχέδιο του έργου από διάφορες εναλλακτικές ψηφιακές απεικονίσεις, συντάσσουμε προϋπολογισμό κόστους και χρονοδιάγραμμα, σχέδιο αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων και ασφαλίζουμε το έργο για κάθε κίνδυνο.